Droga do niepodległości

15 listopada 2021 r. w naszej szkole gościła grupa rekonstrukcyjna, która opowiedziała i pokazała młodym ludziom, jaka była droga Rzeczpospolitej do niepodległości. Panowie zwrócili uwagę na największe zrywy zbrojne Polaków, od powstania kościuszkowskiego poprzez listopadowe, krakowskie i styczniowe. Wytłumaczyli uczniom, dlaczego każde z nich kończyło się niepowodzeniem. Przeciwko sobie mieliśmy trzech zaborców, którzy wspierali się w zwalczaniu naszych zrywów. Wojna odmieniła tą sytuację. Pojawiła się realna szansa na odzyskanie wolności, ponieważ po raz pierwszy zaborcy byli ze sobą skłóceni. I wreszcie na mapach świata pojawia się ta upragniona, wywalczona Niepodległa! Jednak to nie był koniec walk. Przed młodym państwem stanął trud wytyczenia jego granic. Nie obeszło się bez przelewu krwi. Panowie wspomnieli o kolejnych walkach Polaków, m. in. o powstaniu wielkopolskim, trzech powstaniach śląskich i wojnie z bolszewikami.Była to ciekawa lekcja historii, w czasie której uczniowie mogli też wykazać się swoją wiedzą, przymierzyć mundury wojskowe z tamtych lat oraz przyjrzeć się uzbrojeniu. Było też coś i dla dziewcząt. Miały okazję wcielic się w rolę sanitariuszek, które opatrywały dzielnych i rannych w boju kolegów, którzy byli żołnierzami.

Święto Odzyskania Niepodległości

9 listopada w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi w Ostrowie odbyło się uroczyste podsumowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych: VI Gminnym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz Szkolnym Konkursie Recytatorskim ,, Poezja wojenna”. Laureaci zaprezentowali się przed szkolną publicznością i otrzymali nagrody z rąk dyrektora. Następnie uczniowie obejrzeli wystawę i prezentację poświęconą walce harcerzy polskich w walce z bolszewikami. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni wojennych.

Więcej zdjęć na fb

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się 1 września 2021r.

8.00 – msza św. w kościele (dla chętnych)

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 na placu przed szkołą ( w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych  uczniowie udają się bezpośrednio do swoich klas)

Uczniowie klas I – III mogą wejść do szkoły z jednym opiekunem.

Wszyscy, zarówno uczniowie jak i rodzice, mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły. Należy także pamiętać o zachowaniu dystansu.

Klasy I – III ( budynek zielony)

 I  – wychowawca: p.. Alicja Strzałkowska

 II  – wychowawca: p. Bożena Żołnierz

III  – wychowawca: p. Marta Wojdyło

Klasy IV – VIII ( główny budynek szkoły)

w dniu 1 września 2021 wchodzimy do szkoły głównym wejściem pod opieką wychowawców w następującej kolejności:

IV – wychowawca: p. Lila Gwiazdoń

Uczniowie klasy IV mogą wejść do szkoły z jednym opiekunem

V – wychowawca: p.– Tomasz Frydel

VI – wychowawca: p. Brunon Lemek

VII – wychowawca: p Anna Bobrowicz.

VIII – wychowawca: p. Dorota Kontek.

W związku z przeprowadzonym remontem podłóg  prosi się  uczniów klas VIII, VII, IV

 o przyjście w obuwiu na płaskim spodzie.

***

Tego dnia przedszkole pracuje jak co dzień i jest czynne od 7.00 do 16.00 Spotkania rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się po 1 września.

Spotkania rodziców uczniów oddziałów szkolnych odbędą się po 1 września.

Terminy ustalą wychowawcy.

Zasady obowiązujące w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo!!!

 Przed nami rok szkolny 2021/2022, który rozpoczynamy w formie stacjonarnej.

Oznacza to, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do Zespołu Szkół w Ostrowie.

W nawiązaniu do przesłanych Państwu drogą elektroniczną – „ Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzic/ Opiekun Prawne/ Opiekunowie Prawni do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/ Opiekun Prawny/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły Rodzic/ Opiekun Prawny i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk

 • W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a Rodzic/ Opiekun Prawny/ Opiekunowie Prawni zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/ Opiekun Prawny jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w osobnym pomieszczeniu  do czasu odbioru go przez Rodzic/ Opiekun Prawny. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 • W szkole podczas lekcji nie obowiązuje noszenie maseczek, przyłbic                               i rękawiczek, ale jeśli Rodzic/ Opiekun Prawny uważa to za konieczne, nie ma przeciwwskazań. Maseczki obowiązują podczas przerw w szkole.
 • Rodzic/ Opiekun Prawny odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic/ Opiekun Prawny zobowiązany jest przy wejściu do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 • Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 • Rodzic/ Opiekun Prawny/ Opiekunowie Prawni nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 • Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich                          w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Rodzic/ Opiekun Prawny/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/ Opiekun Prawny odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony  w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic/ Opiekun Prawny zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje   na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi Rodzicami/Opiekunami Prawnymi oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do Rodzica/ Opiekuna Prawnego . Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Wszelkie informacje na temat dziecka Rodzic/ Opiekun Prawny może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 5. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
 6. Dzieci z przedszkola i klas I – III odbierają Rodzice/Opiekunowie Prawni lub osoby wskazane wcześniej w pisemnym oświadczeniu złożonym do wychowawcy lub nauczyciela świetlicy.

Szanowni Państwo!!!

Rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej jest podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Niezmiernie ważnym elementem  jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.

Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                              Dyrektor szkoły