Zasady ubezpieczeń uczniów NNW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszu Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów – w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem
sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością
turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz
uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół im. św. Jadwigi w Ostrowie nie będzie podpisywał polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczycielem w ramach „grupowego ubezpieczenia szkolnego dla uczniów”.


Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW.