Archiwum miesiąca: sierpień 2023

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

4.09.2023 rozpoczyna pracę ZS w Ostrowie (przedszkole i szkoła)

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

 w dniu  4 września 2023 r.

8.00 – msza św. w kościele (dla chętnych)

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 na placu przed szkołą ( w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych  uczniowie udają się bezpośrednio do swoich klas)

Uczniowie klas I – III mogą wejść do szkoły z jednym opiekunem obowiązuje obuwie na jasnych podeszwach

Klasy I – III ( budynek zielony)

 I  – wychowawca: p. Bożena Żołnierz

 II  – wychowawca: p. Monika Turczyńska

III  – wychowawca: p. Alicja Strzałkowska

Klasy IV – VIII ( główny budynek szkoły)

w dniu 4 września 2023 wchodzimy do szkoły głównym wejściem pod opieką wychowawców w następującej kolejności:

IV – wychowawca: p. Anna Bobrowicz

Uczniowie klasy IV mogą wejść do szkoły z jednym opiekunem

V – wychowawca: p. Dorota Kontek

VI – wychowawca: p. Lila Gwiazdoń

VII – wychowawca: p. Marta Wojdyło

VIII – wychowawca: p. Brunon Lemek w zastępstwie p. Agnieszka Pusz

***

Tego dnia przedszkole pracuje jak co dzień i jest czynne od 6.30  do 16.30

Spotkania rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się po 4 września.

Spotkania rodziców uczniów oddziałów szkolnych odbędą się po 4 września.

Terminy ustalą wychowawcy.

Informacja

Szanowni Państwo

            Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje pierwsze z cyklu webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

            Tematyka zaplanowanego spotkania dotyczyć będzie zakupu prawidłowego plecaka i organizacji miejsca pracy i nauki przyszłego ucznia.

Tematy, które będą poruszane to m. in.:

  • „Miejsce nauki przyjazne dziecku” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci
    i Młodzieży, WSSE w Rzeszowie,
  • „Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra?” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie,
  • parę słów o kampanii „Problem wagi ciężkiej” – Mateusz Radko, Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Komunikacji Społecznej WSSE w Rzeszowie.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

  • 21 sierpnia br. (godz. 10.00)
    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d
  • 23 sierpnia br. (godz. 17.00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d

Zasady ubezpieczeń uczniów NNW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszu Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów – w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem
sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością
turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz
uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół im. św. Jadwigi w Ostrowie nie będzie podpisywał polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczycielem w ramach „grupowego ubezpieczenia szkolnego dla uczniów”.


Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW.