Archiwum kategorii: Bez kategorii

Plan lekcji od 25.03.2020

**Zoom program do spotkań online – instrukcja logowania na www.zs-ostrow.edu.pl w zakładce DLA UCZNIA

***Meeting ID zostanie podany poprzez e-dziennik

Klasa 8
Poniedziałek
1. 8.00 – 8.30 – język polski
2. 8.35 – 9.05 – matematyka  – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 fizyka -portal spotkania zoom Meeting ***
wtorek
1. 8.00 – 8.30 – język polski
2. 8.35 – 9.05 – matematyka  – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 chemia
4. 13:00 – 13:30 informatyka – zoom Meeting ***
środa
1. 8.00 – 8.30 – j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 8.35 – 9.05 – matematyka – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 –język polski
czwartek
1. 8.00 – 8.30 – j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 8.35 – 9.05 – matematyka – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 – język polski
Piątek
1. 8.00 – 8.30 – język polski
2. 8.35 – 9.05 – matematyka – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 9.10 – 9.40 geografia

Klasa 7
Poniedziałek

1. 9.10-9.40 Plastyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 9.45 – 10.15 fizyka  – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 10.20 – 10.50 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
4. 10.55 – 11.25 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
Wtorek
1. 9.45 – 10.15 matematyka
2. 10.20 – 10.50 j. polski
3. 10.55 – 11.25 chemia
Środa
1. 9.45 – 10.15 biologia
2. 10.20 – 10.50 matematyka
3. 10.55 – 11.25 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
czwartek
1. 09:00 – 09:30 informatyka – zoom Meeting ***
2. 9.45 – 10.15 j.polski
3. 10.20 – 10.50 chemia
4. 10.55 – 11.25 historia
piątek
1. 9.45 – 10.15 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.20 – 10.50 matematyka
3. 10.55 – 11.25 Geografia

Klasa 6
poniedziałek

1. 9.10-9.40 Plastyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.55-11.252. Technika – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 11.30 – 12.00 j.polski
4. 12.05 – 12.35 biologia
wtorek
1. 11.30 – 12.00 matematyka
2. 12.05 – 12.35 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
środa
1. 11.30 – 12.00 geografia
2. 12.05 – 12.35 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
czwartek
1. 11.30 – 12.00 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 12.05 – 12.35 matematyka
piątek
1. 09:35 – 10:05 informatyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 11.30 – 12.00 j. polski
3. 12.05 – 12.35 historia
Klasa 5
poniedziałek

1.9.45-10.15 – plastyka portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.20-10.50 – technika – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 12.40 – 13.10 biologia
4. 13.15 – 13.45 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
wtorek
1. 11.30 – 12.00 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 12.40 – 13.10 matematyka
3. 13.15 – 13.45 geografia
środa
1. 12.40 – 13.10 matematyka
2. 13.15 – 13.45 historia
czwartek
1. 12.40 – 13.10 angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 13.15 – 13.45 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
piątek
1. 09:00 – 09:30 informatyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 12.40 – 13.10 matematyka
3. 13.15 – 13.45 j. polski
Klasa 4
poniedziałek

1. 9.45-10.15 – plastyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 10.20-10.50 – technika – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 13.50 – 14.20 j. polski
4. 14.25 – 14.55 przyroda
wtorek
1. 12.40 – 13.10 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 13.15 – 13.45 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
Środa
1. 12.40 – 13.10 matematyka
2. 13.15 – 13.45 j. polski
czwartek
1. 09:35 – 10:05 – informatyka – portal spotkania zoom Meeting ***
2. 13.15 – 13.45 historia
piątek

1.
2. 12.40 – 13.10 j. polski – portal spotkania zoom Meeting ***
3. 13.15 – 13.45 matematyka
Klasa 3
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
g. 15:00 spotkanie z wychowawcą – portal spotkania zoom Meeting ***
czwartek: g. 15:00 – 15:30 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
Klasa 2
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
g. 15:30 spotkanie z wychowawcą
czwartek: g. 15:30 – 16:00 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***
Klasa 1
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek :
g. 16:00 spotkanie z wychowawcą – portal spotkania zoom Meeting ***
piątek: g. 16:00 – 16:30 j. angielski – portal spotkania zoom Meeting ***

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie zawieszonych zajęć wprowadzamy zdalne nauczanie.

Do pracy zdalnej z uczniami zostaną wykorzystane następujące platformy internetowe:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Dodatkowo uczniowie klasy 8, zobowiązani są do codziennego rozwiązywania zadań powtórkowych ze strony:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Materiał przekazywany będzie przez dziennik elektroniczny na konto Rodzica.

Nauczyciele będą udostępniać linki do platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W przypadku konieczności pracy na plikach, nauczyciele udostępnią  pliki poprzez pocztę e-mail. Uczniów i rodziców prosi się o podanie swoich adresów e-mail do nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny

Uwaga

Drodzy rodzice i uczniowie

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE! Obecna przerwa w szkole to nie czas ferii lub wakacji!! Szkołe zamknięto po to, aby uczniowie zostali w domu i nie roznosili wirusa! Dla bezpieczeństwa własnego i innych – zostańcie w domach! To czas na naukę i nadrobienie ewentualnych zaległości! Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodreczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Odwołane zajęcia

Od dnia  12.03.2020  do 25 marca 2020 zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień.  

       Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze (12,13,03.2020) do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji .

Od poniedziałku  16.03.2020 wszystkie szkoły, ale także placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę .

Decyzja o 14 dniach zawieszenia nie wpływa na terminarz obecnego roku szkolnego, przeprowadzania egzaminów.

Zajęcia literackie

Uczniów klasy V i VI odwiedziła pani Agnieszka Biedroń, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu, która przeprowadziła zajęcia literackie z elementami biblioterapii. Spotkanie oparte było na opowiadaniu „Jabłka Pana Peabody’ego”, którego autorką jest słynna popowa piosenkarka – Madonna. Uczniowie chętnie uczestniczyli w rozmowach dotyczących przeczytanego tekstu, wyrażali swoje opinie. Ponadto brali aktywny udział w zadaniach i ćwiczeniach, dobrze się przy tym bawiąc.