Zasady obowiązujące w roku szkolnym 2020/21

Szanowni Państwo!!!

 Przed nami rok szkolny 2020/2021, który rozpoczynamy w formie stacjonarnej.

Oznacza to, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do Zespołu Szkół w Ostrowie.

W nawiązaniu do przesłanych Państwu drogą elektroniczną –

„ Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzic/ Opiekun Prawne/ Opiekunowie Prawni do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/ Opiekun Prawny/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły Rodzic/ Opiekun Prawnyów i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk

 • W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a Rodzic/ Opiekun Prawnye/ Opiekunowie Prawni zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/ Opiekun Prawny jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w osobnym pomieszczeniu  do czasu odbioru go przez Rodzic/ Opiekun Prawnya. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 • W szkole podczas lekcji nie obowiązuje noszenie maseczek, przyłbic                               i rękawiczek, ale jeśli Rodzic/ Opiekun Prawny uważa to za konieczne, nie ma przeciwskazań. Maseczki obowiązują podczas przerw w szkole.
 • Rodzic/ Opiekun Prawny odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic/ Opiekun Prawny zobowiązany jest przy wejściu do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 • Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 • Rodzic/ Opiekun Prawnye/ Opiekunowie Prawni nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 • Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich                          w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Rodzic/ Opiekun Prawny/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/ Opiekun Prawny odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony                 w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic/ Opiekun Prawny zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje   na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi Rodzicami/Opiekunami Prawnymi oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do Rodzica/ Opiekuna Prawnego . Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Wszelkie informacje na temat dziecka Rodzic/ Opiekun Prawny może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 5. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
 6. Dzieci z przedszkola i klas I – III odbierają Rodzice/Opiekunowie Prawni lub osoby wskazane wcześniej w pisemnym oświadczeniu złożonym do wychowawcy lub nauczyciela świetlicy.

 Szanowni Państwo!!!

Rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej jest podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Niezmiernie ważnym elementem  jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.

Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                              Dyrektor szkoły